Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment af tilbehør til jeres brændeovn - f.eks. brændekurve, pejsesæt og glasplader.

Varde ovne

Problemer med forbrændingen

Fejl

Forklaring



Røg slår ud i rummet:

Dårligt træk i skorstenen.




Kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet til.




Kontroller om skorstenshøjden er rigtig ifht. omgivelserne



Glasset og/eller skorstenen soder:

Brændet er for vådt.




Forbrændingen får ikke nok forbrændingsluft (sekundær luft)




Du har lukket for tidligt for optændingsluften, da du tændte op.




Der skal hele tiden være klare flammer i brandkammeret.



Ovnen varmer ikke:

Brændet er for vådt (energien går til tørring) eller for dårligt.




Kontroller røgvenderpladens placering (fri passage for røgen).




Der bliver ikke tilført tilstrækkeligt forbrændingsluft (sekundærluft).



Forbrændingen løber løbsk:

Pakningerne i lågen eller askeskuffen er blevet utætte (skal skiftes ud).




Trækket er for kraftigt i skorstenen (montér et spjæld i skorstenen).




Kontroller at der er lukket for optændingsluften.



Rysteristen sidder fast:

Kontroller om der sidder træ, søm el.lign. i klemme.




Kontroller om rysteriststangen sidder korrekt.