Varde logo

Tilbehør

Tilbehör Varde

Varde Ovne har et stort sortiment av tilbehør til vedovner – f.eks. vedkurver, peisesett og glassplater.

Hold på varmen Varde

Problemer med forbrenningen


Fejl

Forklaring

Utbedring

Manglende trekk

Pipen er tilstoppet.

Kontakt feier/ovnsforhandler for ytterligere informasjon eller rens røykrør og brennkammer.


Røykrøret er tilsotet, eller det er sotansamling på røykvenderplaten.

 Røykvenderplaten kan sitte galt.

 

 
Ildstedet ryker under opptenning og drift

Undertrykk i rommet der ildstedet står.
For lite trekk, huset er for ”tett”.

Sjekkes ved å fyre opp med et åpent vindu i rommet. Hjelper dette, må det installeres flere/større ventiler.

Undertrykk i rommet - kjøkkenvifte og/eller sentralt ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.

Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon. Hjelper dette må det settes inn flere ventiler i rommet.

Røykrør fra to ildsteder er tilsluttet skorsten
i samme høyde.

Monteres om. Høydeforskjell mellom røykrør bør være minst 30 cm.

Røykrøret heller nedover.

Røykrør må flyttes slik at det er stigende fra ildsted til skorsten min. 10 grader. Evt. montering av røyksuger.

Røykrøret stikker for langt inn i skorstensløpet.

Røykrør må monteres om. Skal avsluttes 5 mm før skorstenens innervegg. Evt. montering av røyksuger.

Feieluke i kjeller eller loft som står åpen og skaper falsk trekk.

Feieluker må alltid være lukket. Utette eller defekte feieluker må skiftes.

Spjeld/trekkventiler eller dører på ildsteder som ikke er i bruk som står åpne og skaper falsk trekk.

Steng spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke er i bruk.

Åpent hull i skorstenen eller ildsteder som
er fjernet og skaper falsk trekk.

Hull må mures igjen.

Defekt murverk i skorstenen, f.eks. utetthet rundt rørgjennomføring og/eller ødelagt skillevegg mellom røykløp som skaper falsk trekk.

Tett igjen og puss alle sprekker og utettheter.

For stort tverrsnitt i skorstenen gir liten eller ingen trekk.

Skorstenen må rehabiliteres, evt. montering av røyksuger.

For lite tverrsnitt, klarer ikke å transportere all røykgass ut.

Bytt til et mindre ildsted eller bygg ny skorsten med større tverrsnitt. Evt. montering av røyksuger.

For lav skorsten som gir dårlig trekk.

Øk skorstenshøyden
Ildstedet ryker inne når det
er vind ute

Skorstenen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger,
trær e.l.

Forleng skorstenen. Evt. monter skorstenshatt eller monter røyksuger. 


Turbulens rundt skorstenen pga. for flatt
tak.

Øk skorstenshøyden og/eller monter skorstenshatt.
Ildstedet varmer for dårlig

Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen pga lekkasje i underkant av ildstedet el. for stor skorstenstrekk. Vanskelig å regulere forbrenningen og
veden brenner fort opp.

Eventueller lekkasjer må tettes. Skorstens-trekken kan reduseres ved hjelp av en trekkbegrenser eller evt. spjeld. Obs! En lekkasje på bare 5 cm² er nok til at 30 % av den produserte varmluften forsvinner ”rett i pipa”.
For mye trekk

Røykvenderplaten kan sitte galt.

Kontroller monteringen av røykvenderplaten - se bruksanvisning.

Hvis du bruker ovnstørket tre, krever dette mindre lufttilførsel enn ved normal brensel.

Skru ned lufttilførselen.

Tetingsbåndene ved døren er nedslitte og trykket helt flate.

Kontroller tetningsbåndene. Hvis disse er nedslitte, skiftes de ut som beskrevet i bruksanvisningen.

Pipen er for stor.

Kontakt feier/ovnsforhandler for ytterligere veiledning.
Glassruten sotes til

Treet er for vått.

Det bør kun brukes tørt tre med en maksimal fuktighet på 20 %.

Luftventilen er lukket for mye.

Luftventilen åpnes så det tilføres mer luft til forbrenningen.
Hvitt glass

Dårlig forbrenning (for lav temperatur i ovnen).

Følg instruksjonene for riktig fyring som beskrevet i denne håndboken.

Feil fyring (fyring med avfallstre, malt tre, impregnert tre, plastlaminat, kryssfiner o.l.)

Sørg for å bruke rent og tørt brensel.
Røyk ut i stuen når døren åpnes

Det oppstår en trykkutjevning i brennkammeret.

Lukk opp lufteventilen ca 1 min. før døren åpnes - unngå å åpne døren raskt.

Døren åpnes når det er ild i
brennkammeret.

Åpne døren kun ved gløding.
Hvit røyk

Forbrenningstemperaturen er for lav.

Øk lufttilførselen.

Treet er for fuktig og inneholder vanndamp.

Sørg alltid for å bruke ren og tørr brensel.
Svart eller gråsvart røyk

Ufullstendig forbrenning.

Øk lufttilførselen.